Sản phẩm tiêu biểu về tin học hóa quản lý hành chính nhà nước
Quản lý Hộ kinh doanh/HTX
Hệ thống Quản lý dự án đầu tư
Văn phòng điện tử
Hệ thống Một cửa điện tử
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 440955