Hình ảnh

 Hệ thống quản lý dự án đầu tư (FlexProject) triển khai tại Cao Bằng
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa GTZ – MPI
Thực hiện và vận hành bởi Công ty Cổ phần phần mềm Phương Đông
Lượt truy cập: 578106