Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống

Khai báo danh mục chuẩn hóa, thiết lập quy trình, quản trị người sử dụng(Phân quyền, Role tác nghiệp), kiểm soát truy cập hệ thống,...

H1. Giao diện Module Quản trị hệ thống